Szukamy chętnych!

Szukamy osób, które chciałyby stać się recenzentami nowej karty dań w restauracji Folwarku Łękuk! Wystarczy podać do siebie kontakt, krótko opisać swoje ulubione smaki i siebie, a my spośród zgłoszeń wybierzemy osoby, które zaprosimy 18 czerwca na kolacje do restauracji „Ogień i Woda”

Nie tylko kuchnia tradycyjna

Przed sezonem letnim cały personel przeszedł szkolenie z kuchni roślinnej – wegetariańskiej i wegańskiej – więc do udziału zapraszamy również wegan i wegetarian!

Kolacja

Specjalnie dla grupy naszych recenzentów przygotujemy wyśmienitą kolację, z wyborem dań, których będą kosztować przy wspólnym stole! Każdy uczestnik kolacji otrzyma również kartę degustatora, na której będzie oceniał podane dania w różnych kategoriach (od sposobu podania, przez nazwę po doznania smakowe). Na miejscu na uczestników czeka również seans w Ruskiej Bani. Nie zabraknie także niespodzianek!

Regulamin

§1. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Zostań smakoszem”, zwanego dalej „Konkursem”, jest FOLWARK ŁĘKUK PRZYŁUCCY SPÓŁKA JAWNA, Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy, KRS: 0000256455, NIP: 1231080873, REGON: 140546325 (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

§2. CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 20 maja 2019 r. do dnia 10 czerwca 2019 r.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie:
  od dnia 20 maja 2019 r. od godz. 14:00 do dnia 10 czerwca 2019r. do godz. 23:59 poprzez stronę internetową o adresie www.folwarklekuk.pl (zwaną dalej „Serwisem”).
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu, a w szczególności ogłoszenie Laureatów Konkursu, będzie ogłoszone w Serwisie w terminie do dnia 13 czerwca 2019 r.
 4. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
 5. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§3. UCZESTNICY

 1. Uczestnikami Konkursu i Laureatami Nagrody mogą być pojedyncze osoby fizyczne. Uczestnikami mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, (zwane dalej „Uczestnikami”), które odwiedzą Serwis i dokonają prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, opisanego w § 4 ust. 9 Regulaminu;
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz podwykonawcy Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez „członków rodziny“ rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. W Konkursie nie mogą brać udziału również podwykonawcy Organizatora zaangażowani bezpośrednio w przygotowanie i prowadzenie Konkursu.
 3. Laureatami Konkursu – zwanymi dalej „Laureatami”, są Uczestnicy wskazani w § 6 ust. 2.

§4. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs polega na wysłaniu zgłoszenia do akcji “Zostań Smakoszem”.
 1. Zgłaszając się uczestnik powinien uzasadnić, dlaczego to on powinien zostać smakoszem I recenzentem dań w Folwarku Łękuk.
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych osób, w ocenie będą brane pod uwagę:
  1. Opis uczestnika
  2. Uzasadnienie
 3. Uczestnik może nadesłać jedno zgłoszenie.
 4. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien – przy pomocy Formularza:
  1. podać adres poczty elektronicznej,
  2. podać swoje imię i nazwisko,
  3. podać numer telefonu kontaktowego,
  4. podać miejscowość będącą miejscem zamieszkania,
  5. opisać swoją osobę
  6. opisać lubiane I nie lubiane smaki
  7. Wybrać preferowaną dietę (wegańska / wegetariańska / tradycyjna)
  8. zaakceptować wymagane w Formularzu pola (zgoda na przetwarzanie danych osobowych, akceptacja Regulaminu, oświadczenie)
  9. odpowiedzieć na pytanie, skąd dowiedział się o Konkursie,
  10. podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych wskazanych powyżej albo niepodanie ich w ogóle, skutkujące niemożnością zidentyfikowania Uczestnika lub skontaktowania się z nim przez Organizatora, powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu.
 5. Zasady komunikacji Organizatora z Uczestnikami jest następujący:
  1. po wysłaniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje na podany w Formularzu adres e-mail potwierdzenie zgłoszenia pracy w Konkursie,
  2. praca konkursowa poddawana jest weryfikacji przez Organizatora w zakresie zgodności z Regulaminem,
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu prac konkursowych sprzecznych z Regulaminem, jak też prac, które nie spełniają wymogów merytorycznych zawartych w poszczególnych punktach Regulaminu, są niezwiązane z tematyką lub celem Konkursu.

§5. ZGŁOSZENIA I PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik zgłasza uczestnictwo w Serwisie zgodnie z § 4 ust. 9 powyżej.
 2. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie przy pomocy Formularza. Prace konkursowe złożone w inny sposób (np. list, e-mail) nie będą brały udziału w Konkursie.

§6. WYBÓR NAGRADZANYCH PRAC

 1. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury Konkursowe (komisja konkursowa) w składzie: Aleksandra Nowak, Krzysztof Przyłucki, Karol Szczechowicz, zwane dalej „Jury”. Skład Jury może ulec zmianie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie w Serwisie.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, podczas obrad Jury wyłoni od 1 do 5 Laureatów Konkursu:
 3. Przy wyborze smakosza Jury kierować się będzie swoim swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę kryterium kreatywności, wrażliwości, pomysłowości i oryginalności, jak również zgodności z tematem Konkursu i zadaniami postawionymi w każdej z kategorii oraz nawiązania do zasad filozofii Folwarku

§7. NAGRODY I ICH PRZEKAZANIE

 1. Nagrody w Konkursie są fundowane przez Organizatora.
 2. Laureat zobowiązuje się do wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach marketingowych oraz utrwalenie wizerunku w formie fotograficznej, wideo oraz dźwiękowej podczas wspólnej kolacji.
 3. Nagrodami w Konkursie są:
   1. Zaproszenie na wspólną kolacje, podczas której Laureat dokona degustacji dań z karty Folwarku Łękuk.
   2. Zaproszenie na seans w Ruskiej Bani
 4. Laureat zobowiązuje się do wypełnienia kart degustacyjnych oraz wzięcia udziału w sesji fotograficznej oraz nagraniu wideo na potrzeby marketingowe organizatora.
 5. W e-mailu, podanym przez Laureata w Formularzu, Organizator prześle Laureatowi projekt umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do oceny degustacji, o której mowa w §5 ust. 11 Regulaminu. Laureat jest zobowiązany wydrukować umowę w dwóch egzemplarzach, uzupełnić swoje dane, podpisać umowę i przesłać do Organizatora na adres wskazany w umowie oba podpisane egzemplarze umowy. Organizator podpisze otrzymane od Laureata egzemplarze umowy i jeden z nich, podpisany przez obie strony, odeśle do Laureata.
 6. W przypadku, gdy Laureat w ciągu 2 dni kalendarzowych od wysłania powiadomienia nie odpowie na powiadomienie o wygranej wskazując pełne dane niezbędne do podpisania umowy, o których mowa w ust. 4 oraz nie prześle do Organizatora podpisanych egzemplarzy umowy, o czym mowa w ust. 4 powyżej, Organizator prześle Laureatowi e-mail wyznaczający mu dodatkowy 2 dniowy termin do wykonania ww. czynności. W przypadku, jeżeli Laureat nie dochowa również dodatkowego terminu, traci prawo do nagrody. W takiej sytuacji Organizator zastrzega sobie możliwość przekazania nagrody osobie, której praca zajęła kolejne miejsce według członków Jury.

§8. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przez przepisy prawa (przedawnienie roszczeń dotyczących przebiegu Konkursu).
 3. Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji w oparciu o profilowanie.
 4. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym takie dane na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług hostingowych, usług na potrzeby kampanii mailingowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 7. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, mogą być składane przez Uczestników Konkursu pisemnie na adres Organizatora lub e-mailem na następujący adres e-mail Organizatora: karol.szczechowicz@lekuk.pl, w terminie 5 dni od dnia rozwiązania Konkursu.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, numer teledonu, adres mailowy i dokładny adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku pisemnie albo e-mailem – w zależności od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja.

§10. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PORTALU FACEBOOK

 1. Organizator zwalnia serwis społecznościowy Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu społecznościowego Facebook lub do jego operatora.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
 2. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści w Serwisie, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników i nie będzie wpływała na równość szans wszystkich Uczestników.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie pod adresem www.folwarklekuk.pl