Działając na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Folwark Łękuk Przyłuccy Spółka Jawna, prowadząca hotel pod nazwą Folwark Łękuk z siedzibą w Łękuku Małym 8, 11-510 Wydminy, tel. 87 428 40 59, e-mail recepcja@lekuk.pl zwana dalej Administratorem;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  1. wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej z hotelem/przedsiębiorcą,
  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  3. realizacji działań marketingowych,
  4. badania satysfakcji klientów,
  5. zapewnienia bezpieczeństwa mienia i pracowników hotelu (w tym monitoring wizyjny),
  6. komunikacji z klientami i kontrahentami,
  7. realizacji usług typu SPA,
  8. dostosowania usług hotelu do specyficznych wymagań gościa,
  9. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • w przypadku otrzymania Pani/Pana danych od podmiotu trzeciego informujemy, iż będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego, e-mail, oraz inne dane, które otrzymujemy z systemów rezerwacyjnych: Profitroom Channel Manager (w tym Booking.com, HRS.com, eTravel.com); informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe pochodzą z podmiotu, z którym zawarła Pani/Pan umowę, której przedmiotem jest wykonywana przez nas usługa;
 • podstawę prawną przetwarzania danych stanowi:
 1. zawarcie i realizacja umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. zgoda, w zakresie danych, które nie są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy
  z Administratorem, w szczególności w zakresie działań marketingowych i komunikacji z klientami i kontrahentami (6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. wyraźna zgoda w przypadku przetwarzania danych o stanie zdrowia gościa hotelu (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 5. prawnie uzasadniony interes hotelu w zakresie badania satysfakcji klientów, zapewnienia bezpieczeństwa mienia i pracowników hotelu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f i art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. realizatorzy usług informatycznych, biuro rachunkowe oraz firmy, organy i instytucje, do których w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję lub zapytania, np. firmy transportowe,
 2. organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia umowy z Administratorem i/lub przedawnienia roszczeń a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody do momentu cofnięcia tej zgody;dane przetwarzane w ramach systemu monitoringu hotelu będą przechowywane przez okres do 1 mięsiąca, natomiast w przypadku badania satysfakcji klientów do momentu zgłoszenia przez klienta sprzeciwu;
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – wyłącznie na zasadach określonych w RODO;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy
  z Administratorem.