REGULAMIN DLA GOŚCI FOLWARKU ŁĘKUK

Data ostatniej aktualizacji: 1 listopada 2023r. 

Regulamin hotelu Folwark Łękuk
Dyrekcja Folwarku Łękuk, zwanego w dalszej części regulaminu Folwarkiem, będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokojnego i przyjemnego pobytu naszych Gości. Regulamin jest integralną częścią umowy, na skutek której dochodzi do wynajęcia pokoju w Folwarku. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji Folwarku i obowiązuje wszystkie osoby przebywające na jego terenie. Decydując się na korzystanie z usług Folwarku, Gość potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki.

§ 1

1. Pokój w Folwarku wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu a kończy się o godz. 11.00 dnia następnego. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość Folwarku powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Folwark uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych pokoi. Niezgłoszenie chęci przedłużenia doby i pozostawienie rzeczy w pokoju po godz. 11.00 traktowane będzie jako domniemane przedłużenie pobytu o kolejną dobę hotelową. W przypadku braku wolnych miejsc, rzeczy Gościa zostają komisyjnie zdeponowane.

§ 2

1. Gość Folwarku zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji w trakcie wmeldowywania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość. Odmowa okazania dokumentu uniemożliwi zawarcie umowy wynajęcia pokoju w Folwarku.

2. Gość Folwarku nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę za pobyt.3. Osoby niezameldowane w Folwarku odwiedzające Gości mogą przebywać w pokoju od godz. 8.00 do godz. 22.00 po uprzednim powiadomieniu w recepcji. Za osoby odwiedzające przebywające w pokoju poza godzinami określonymi w regulaminie, Folwark obciąży Gościa według aktualnie obowiązującej stawki.

§ 3

1. Folwark może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, naruszając nietykalność osobistą lub dobra osobiste Gości, pracowników Folwarku lub innych osób przebywających na terenie Folwarku.

§ 4

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na koszt Gościa na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Folwark przechowuje te przedmioty przez okres do trzech miesięcy.

§ 5

1. Folwark za dodatkową opłatą, zgodną z aktualnym cennikiem, akceptuje obecność zwierząt na terenie Folwarku. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do trzymania go w sposób niestanowiący zagrożenia dla innych Gości oraz personelu. Właściciel zwierzęcia ma również obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Folwarku.

2. Gość powinien powiadomić Folwark z wyprzedzeniem o zamiarze przyjazdu ze zwierzęciem. W razie braku takiego powiadomienia Folwark zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwierzęcia – w sytuacji braku odpowiednich pokoi.

§ 6

1. Istnieje możliwość zdeponowania wartościowych przedmiotów w sejfie hotelowym.

2. Odpowiedzialność Folwarku z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową albo artystyczną jest ograniczona, jeśli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu. Folwark może odmówić przyjęcia na przechowane powyższych przedmiotów, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo, jeśli w stosunku do wielkości lub standardu Folwarku mają zbyt dużą wartość, a także zajmują zbyt dużo miejsca. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa w punkcie 2, odpowiedzialność Folwarku jest ograniczona do sumy określonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady ( Dz. U. z 1998r. nr 117, poz. 758 z późniejszymi zmianami).§ 71. Gość Folwarku ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób zgodnie z aktualnym obowiązującym cennikiem Folwarku. Rzeczy nieuwzględnione w cenniku podlegają wycenie indywidualnej.

§ 8

1. Folwark świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Folwarku niezwłoczną reakcję.§ 91. Folwark ma obowiązek zapewnić:

a. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszelkich spraw dotyczących Folwarku;

b. sprzątanie pokoju i wykonywanie naprawy usterek podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności – gdy wyrazi takie życzenie;

c. warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz zachowanie tajemnicy informacji o Gościu;

d. sprawność urządzeń technicznych;

e. wymianę bielizny pościelowej i ręczników na życzenie Gościa.

§ 10

1. Na życzenie Gościa Folwark świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

a. udzielenia informacji związanych z pobytem;

b. budzenia o oznaczonej godzinie;

c. przechowania pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie w czasie pobytu Gościa w Folwarku.

§ 11

1. Za bezpieczeństwo dzieci oraz szkody przez nie wyrządzone odpowiedzialni są ich opiekunowie.

§ 12

1. W Folwarku obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Folwarku nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Folwark może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 13

1. Na terenie hotelu znajduje się niestrzeżone miejsce przeznaczone do kąpieli. Jego użytkownicy zobowiązani są do niespożywania alkoholu, niepalenia papierosów, nieużywania słów powszechnie uznanych za obelżywe oraz do pozostawienia po sobie porządku.

2. Zabrania się skoków do wody z pomostu.

3. Na plaży obowiązuje zakaz wyprowadzania psów oraz innych zwierząt. Dla zwierząt przygotowana jest specjalna i oznaczona plaża.

4. Sprzęt wodny i sportowy wypożyczany jest wyłącznie osobom pełnoletnim, niebędącym pod wpływem alkoholu. Dla wypożyczalni sprzętu wodnego i sportowego (w tym rowerów) obowiązują szczegółowe regulaminy dostępne w recepcji i wypożyczalni.

§ 14

1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek telefonicznych i zasilaczy komputerowych.

2. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.

§ 15

1. Parking na terenie Folwarku jest bezpłatny i niestrzeżony.

§ 16

1. Zgodnie z Ustawą z dn. 8 kwietnia 2010r o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz 529) na terenie Folwarku- z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych- obowiązuje zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych i im podobnych. Złamanie zakazu grozi karą w wysokości od 150,00 do 500,00 zł na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju lub innego pomieszczenia, w którym zakaz palenia obowiązuje.

 

 

Regulamin pobytu zwierząt na terenie hotelu

Zwierzęta są mile widziane w Folwarku Łękuk. Pupile nie mogą korzystać jedynie ze strefy SPA i centrum konferencyjnego.  Prosimy o poinformowanie Recepcji o pobycie pupila telefonicznie bądź poprzez e-mail najpóźniej do dwóch dni przed przyjazdem.

W sytuacji stawienia się w obiekcie z pupilem, bez wcześniejszego zgłoszenia, Folwark Łękuk zastrzega sobie prawo do zmiany pokoju na przystosowany do pobytu ze zwierzętami, a w przypadku braku takiego pokoju – do odmowy przyjęcia zwierzęcia. Regulamin pobytu zwierząt na terenie hotelu:

1. W hotelu mogą przebywać tylko zwierzęta domowe (psy nieagresywne i koty).

2. Koszt pobytu zwierzęcia w hotelu wynosi 70zł za dobę. Każde kolejne zwierzę 50 zł / doba.

3. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.

4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do SPA.

5. Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie 150zł /szt.

6. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu hotelu.

7. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika hotelu.

8. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju jeżeli w tym czasie zakłóca spokój innych gości.

9. Wszystkie szkody w mieniu hotelu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez dyrekcję hotelu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.

10. Za niepoinformowanie recepcji hotelu o posiadaniu zwierzęcia hotel ma prawo odmówić pobytu pupila.

Psy uważane powszechnie za agresywne:

• amerykański pit bull terrier,

• pies z Majorki (perro de presa mallorquin),

• buldog amerykański,

• dog argentyński,

• pies kanaryjski (perro de presa canario),

• tosa inu,

• rottweiler,

• akbash dog,

• anatolian karabash,

• moskiewski stróżujący,

• owczarek kaukaski.