Folwark Łękuk realizuje projekt „Rozwój innowacyjnych form aktywnej turystyki i rekreacji w Łękuku Małym”. Całkowita wartość projektu wynosi 195.033,31 złotych, w tym 67.388,85 zł współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Projekt jest realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach celu„Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc na obszarach rybackich i obszarach akwakultury” obejmującego podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Celem projektu jest rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez utworzenie nowej i zmodernizowanie istniejącej infrastruktury turystycznej w Łękuku Małym, co przyczyni się do przyciągnięcia większej liczby turystów oraz miejscowej społeczności oraz pozwoli na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy.

W ramach projektu zostanie zakupiony nowy sprzęt do aktywnej turystyki i rekreacji, w tym kajaki, łódki dla wędkarzy, rowery wodne, a także rowery elektryczne wraz z instalacją fotowoltaiczną służącą m.in. do ich ładowania.

Przewidziano również zakup sprzętu pozwalającego na przedłużenie sezonu turystycznego na Mazurach, w tym skutera śnieżnego i przystawki do przygotowywania tras narciarstwa biegowego. Wzbogaci to dotychczasową ofertę wypożyczalni nart biegowych w Folwarku Łękuk. Ponadto projekt obejmuje zakup tarasowych promienników gazowych i wędzarni mobilnej, co pozwoli wydłużyć sezon działania tarasu przy restauracji „Ogień i Woda”, zaś wędzarnia pozwoli na przygotowywanie i serwowanie atrakcyjnych, tradycyjnych potraw na zewnątrz, w tym ryb pochodzących z łowiska specjalnego na jez. Łękuk. W związku z tym zostanie również zorganizowany konkurs kulinarny na tradycyjne danie z ryb, co pozwoli kultywować tradycje rybackie w Łękuku. Folwark Łękuk zamierza również przystąpić do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego „Warmia, Mazury, Powiśle”.

Projekt obejmuje ponadto montaż urządzeń na placu zabaw dla dzieci oraz zakup leżaków plażowych.

Realizacja projektu potrwa do września 2019r.

HARMONOGRAM PROJEKTU

 • 19.11.2018 – zakup promienników tarasowych
 • 11.12.2018 – zakup przystawki do przygotowywania tras narciarstwa biegowego
 • 4.01.2019 – opublikowanie zapytania na skuter śnieżny
 • 30.01.2019 – opublikowanie powtórnego zapytania na skuter śnieżny
 • 20.02.2019 – zakup wędzarni mobilnej
 • 17.04.2019 – zakup rowerów elektrycznych
 • 29.04.2019 – montaż instalacji fotowoltaicznej
 • 27.05.2019 – zakup kajaków
 • 4.06.2019 – zakup rowerów wodnych
 • 5.06.2019 – zakup kamizelek ratunkowych
 • 18.06.2019 – zakup łódek wędkarskich
 • 11.07.2019 – uzyskanie zgody Urzędu Marszałkowskiego na zmianę projektu (zmiana skutera śnieżnego na traktor ogrodowy z osprzętem)
 • 22-29.07.2019 – zakup wioseł
 • 22-26.07.2019 – zakup traktora ogrodowego z osprzętem
 • 1.08.2019 – zatrudnienie pracownika w związku z realizacją projektu
 • 31.08.2019 – zakończenie projektu

Zapytanie ofertowe

z dnia 4 stycznia 2019 r.

 1. Zamawiający:

Folwark Łękuk Przyłuccy Spółka Jawna
Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy
NIP 1231080873, REGON 140546325

Adres do korespondencji: Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy

 1. Wprowadzenie:

Zapytanie ofertowe realizowane jest w ramach projektu: „ROZWÓJ INNOWACYJNYCH FORM AKTYWNEJ TURYSTYKI I REKREACJI W ŁĘKUKU MAŁYM”

Nazwa Programu Operacyjnego: Rybactwo i Morze

Nazwa i numer Osi priorytetowej: 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa Celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

Usługi wynikające z wykonywania umowy będącej przedmiotem zapytania ofertowego dofinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie następującego sprzętu: Skuter śnieżny (1 szt.) roboczy o następujących parametrach:

 • – moc silnika: min. 50 KM
 • – poj. silnika: min. 400 cm3
 • – szerokość gąsienicy: min. 500 mm
 • – dwuosobowy, z oparciem dla pasażera
 • – podgrzewane manetki
 • – rozrusznik elektryczny
 • – reduktor
 • – możliwość podpięcia przystawki do przygotowywania tras narciarstwa biegowego

Sprzęt powinien być nowy, nieużywany (rok produkcji 2019 lub 2018). Producent oferowanego sprzętu musi zapewniać sieć serwisową w Polsce.

Skuter będzie używany (w połączeniu z odpowiednią przystawką) do przygotowywania torów do narciarstwa biegowego, a także do jazd turystycznych.

Cena oferty winna obejmować łączną wartość całego zamówienia, wraz z kosztami dostawy do siedziby Zamawiającego.

Do oferty należy dołączyć:

 1. Opis techniczny oferowanego pojazdu.
 2. Warunki gwarancji.

Planowany termin dostawy: 14 dni od złożenia zamówienia.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty powinny być przesłane za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres:przylucki@lekuk.pl
 • pocztą lub osobiście na adres: Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy

Oferty należy składać do 18 stycznia 2019r.

Oferta powinna zawierać datę wystawienia oferty oraz okres ważności oferty (min. 14 dni).

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dalszych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Kryterium oceny ofert
 1. Oferta powinna:
 • być zgodna z przedmiotem zamówienia,
 • zawierać dane Oferenta oraz cenę ofertową,
 • zawierać wymagane załączniki.
 1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:
 • Cena = 100%.
 1. Zamawiający zastrzega, że do chwili powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty ma prawo odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
 1. Dodatkowe informacje

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

W przypadku gdy w odpowiedzi na niniejsze zapytanie wpłyną mniej niż dwie oferty, postępowanie zostanie unieważnione.

 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego osobiście, wysłać listownie lub drogą elektroniczną.
 2. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, w terminie do 11 stycznia 2019r. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Krzysztof Przyłucki, adres email: krzysztof_przylucki@lekuk.pl

Energia ze słońca

Przed Majówką zainstalowaliśmy w Folwarku Łękuk panele fotowoltaiczne. Panele już działają i produkują prąd, ponad 20 kWh dziennie, ograniczając zużycie paliw kopalnych, emisję CO2 i wpływ Folwarku na środowisko!

Z dnia na dzień eliminujemy kolejne potencjalne źródła niekorzystnego wpływu na przyrodę i powietrze.

To kolejna inwestycja zrealizowana w ramach projektu „Rozwój innowacyjnych form aktywnej turystyki i rekreacji w Łękuku Małym”.

Całkowita wartość projektu wynosi 195.033,31 złotych, w tym 67.388,85 zł współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Projekt jest realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach celu„Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc na obszarach rybackich i obszarach akwakultury”.

Rowery elektryczne

Nasza wypożyczalnia rowerów wzbogaciła się o nowe sprzęty – rowery ze wspomaganiem elektrycznym. Wybraliśmy dla Was model Nordkapp polskiej firmy Geobike – elektryczny rower trekkingowy o zasięgu 80 km, z silnikiem o mocy 250 W.

Rower elektryczny to doskonała propozycja dla osób zainteresowanych dłuższymi wycieczkami, które jednak nie chcą zanadto się zmęczyć. Silnik elektryczny daje niesamowite wsparcie na naszych pagórkowatych dzikich Mazurach. Często wybierają go również pary, w których jedna osoba jest fanem ścigania się na rowerze, a druga niekoniecznie: wyrównuje szanse!

Zakup ten został zrealizowany w ramach projektu „Rozwój innowacyjnych form aktywnej turystyki i rekreacji w Łękuku Małym”. Całkowita wartość projektu wynosi 195.033,31 złotych, w tym 67.388,85 zł współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Projekt jest realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach celu„Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc na obszarach rybackich i obszarach akwakultury”.

 

Zapytanie ofertowe

z dnia 19 marca 2021 r.

 1. Zamawiający:

Folwark Łękuk Przyłuccy Spółka Jawna

Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy

NIP 1231080873, REGON 140546325

Adres do korespondencji: Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy

 1. Wprowadzenie:

Zapytanie ofertowe realizowane jest w ramach projektu:

INNOWACYJNE PAKIETY TURYSTYCZNE W ŁĘKUKU MAŁYM”

Nazwa Programu Operacyjnego: Rybactwo i Morze

Nazwa i numer Osi priorytetowej: 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa Celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

Usługi wynikające z wykonywania umowy będącej przedmiotem zapytania ofertowego dofinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie następującego sprzętu:

Bus 9-osobowy o następujących parametrach:

– moc silnika: min. 110 KM

– poj. silnika: min. 1.5L

– długość całkowita: min. 4,9 m

– klimatyzacja

– drzwi tylne przeszklone, okna ogrzewane z wycieraczką

– drzwi przesuwne boczne do środkowego i tylnego rzędu foteli (min. 1)

– środkowy i tylny rząd foteli wyjmowane

– fotel kierowcy z regulacją wysokości

– czujnik parkowania

– układ ABS, ESP, układ wspomagania ruszania na pochyłościach

– system multimedialny z łączami Bluetooth, USB

– paliwo: olej napędowy

– ładowność: min. 1000 kg

– hak holowniczy

Samochód powinien być nowy, nieużywany (rok produkcji 2020 lub 2021). Producent musi zapewniać sieć serwisową w Polsce; punkt serwisowy w promieniu 50km od siedziby Zamawiającego.

Cena oferty winna obejmować łączną wartość całego zamówienia.

Oferta powinna ponadto zawierać:

 1. Opis techniczny oferowanego pojazdu

 2. Warunki gwarancji

 3. Warunki płatności

 4. Termin dostawy

Termin dostawy nie może być późniejszy niż 30 kwietnia 2021r.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty powinny być przesłane za pośrednictwem:

Oferty należy składać do 29 marca 2020r.

Oferta powinna zawierać datę wystawienia oferty oraz okres ważności oferty (min. 14 dni).

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dalszych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Kryterium oceny ofert

 1. Oferta powinna:

 • być zgodna z przedmiotem zamówienia,

 • zawierać dane Oferenta oraz cenę ofertową,

 • zawierać wymagane załączniki.

 1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

 • Cena = 100%.

 1. Zamawiający zastrzega, że do chwili powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty ma prawo odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

 1. Dodatkowe informacje

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

W przypadku gdy w odpowiedzi na niniejsze zapytanie wpłyną mniej niż dwie oferty, postępowanie zostanie unieważnione.

Odrzuceniu podlegają następujące oferty:

– Jeśli treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
– Jeśli oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym;
– Jeśli oferta została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym;

– Jeśli oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym

 1. Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego osobiście, wysłać listownie lub drogą elektroniczną.

 2. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, w terminie do 25 marca 2020r. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Krzysztof Przyłucki, adres email: krzysztof.przylucki@lekuk.pl

Zmiana nr 1

Zapytania ofertowego

z dnia 19 marca 2021 r.

 1. Zamawiający:

Folwark Łękuk Przyłuccy Spółka Jawna

Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy

NIP 1231080873, REGON 140546325

Adres do korespondencji: Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy

W punkcie 3 przedmiotowego Zamówienia ulega zmianie parametr „ładowność”. Nowe brzmienie tego parametru to „ładowność: min. 850kg”.

Termin składania ofert ulega wydłużeniu do dn. 1 kwietnia 2021r.

Pozostałe punkty zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Łękuk Mały, 24 marca 2021r.