Projekt "Innowacyjne pakiety turystyczne w Łękuku Małym"

Olsztyn, 8 maja 2020r.

W Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie została dziś podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Innowacyjne pakiety turystyczne w Łękuku Małym”. Całkowita wartość projektu wyniesie 386.531,81 złotych, w tym 150.000,00 zł współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Projekt będzie realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach celu „Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc na obszarach rybackich i obszarach akwakultury” obejmującego podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury. Za realizację lokalnej strategii rozwoju odpowiada Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Celem projektu jest rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez utworzenie 3 pakietów turystycznych, co przyczyni się utworzenia i utrzymania miejsca pracy.

W ramach projektu zostanie zakupiony nowy sprzęt do aktywnej turystyki i rekreacji, w tym m.in. specjalna platforma dla wędkarzy, bus oraz rowery dla uczestników wycieczek po Mazurach. Projekt obejmuje również adaptację akustyczną, wystrój i wyposażenie sal konferencyjnych, niezbędne do realizacji wspólnie z partnerami nowych pakietów turystycznych. Ciekawostką będzie składana podłoga, umożliwiająca prowadzenie zajęć tanecznych w dowolnej sali, a nawet na zewnątrz.

Projekt wzbogaci dotychczasową ofertę Folwarku Łękuk i pozwoli zwiększyć zatrudnienie. Jednak ze względu na obecną sytuację epidemiczną, realizacja zostanie przesunięta w czasie. Zgodnie z umową, projekt ma zostać zrealizowany do września 2021 r.

Zapytanie ofertowe
z dnia 7 maja 2021 r.

1. Zamawiający:
Folwark Łękuk Przyłuccy Spółka Jawna
Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy
NIP 1231080873, REGON 140546325
Adres do korespondencji: Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy
2. Wprowadzenie:
Zapytanie ofertowe realizowane jest w ramach projektu:
„INNOWACYJNE PAKIETY TURYSTYCZNE W ŁĘKUKU MAŁYM”
Nazwa Programu Operacyjnego: Rybactwo i Morze
Nazwa i numer Osi priorytetowej: 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej
Nazwa Celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

Usługi wynikające z wykonywania umowy będącej przedmiotem zapytania ofertowego dofinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż następującego sprzętu:
– Komora chłodnicza bezzamkowa obustronnie malowana panel 80mm (obustronnie blacha ocynkowana malowana, rdzeń poliuretanowy), wymiary wewn. ok. 1660x2150x2300mm (zgodnie z załączonym rysunkiem), wraz z zestawem regałów
– komora mroźnicza zagnieżdżona w komorze chłodniczej, panel 100mm, na podłodze blacha ryflowana, wymiary wewn. ok. 2000x1100x2300mm (zgodnie z załączonym rysunkiem), wraz z zestawem regałów.
– agregat komory chłodniczej typu Split, w obudowie z rurami do 15m, zasilanie ok. 1 kW 230V
– agregat komory mroźniczej typu Split, w obudowie z rurami do 15m, zasilanie ok. 1,25 kW 230V.
Cena oferty winna obejmować łączną wartość całego zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza podziału oferty na części.
Oferta powinna ponadto zawierać:
1. Opis techniczny
2. Warunki gwarancji
3. Warunki płatności
4. Termin dostawy
Termin dostawy nie może być późniejszy niż 25 czerwca 2021r.

4. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty powinny być przesłane za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres: krzysztof.przylucki@lekuk.pl
• pocztą lub osobiście na adres: Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy
Oferty należy składać do 14 maja 2021r.
Oferta powinna zawierać datę wystawienia oferty oraz okres ważności oferty (min. 14 dni).
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dalszych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Kryterium oceny ofert
a) Oferta powinna:
• być zgodna z przedmiotem zamówienia,
• zawierać dane Oferenta oraz cenę ofertową,
• zawierać wymagane załączniki.
b) Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:
• Cena = 100%.
c) Zamawiający zastrzega, że do chwili powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty ma prawo odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
6. Dodatkowe informacje
Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
W przypadku gdy w odpowiedzi na niniejsze zapytanie wpłyną mniej niż dwie oferty, postępowanie zostanie unieważnione.
Odrzuceniu podlegają następujące oferty:
– Jeśli treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
– Jeśli oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym;
– Jeśli oferta została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym;
– Jeśli oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym
7. Sposób przygotowania oferty:
a) Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego osobiście, wysłać listownie lub drogą elektroniczną.
b) Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, w terminie do 11 maja 2020r. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Krzysztof Przyłucki, adres email: krzysztof.przylucki@lekuk.pl

 

Link do pobrania rysunku w formacie PDF: Kliknij tutaj

Zapytanie ofertowe
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zamawiający:
Folwark Łękuk Przyłuccy Spółka Jawna
Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy
NIP 1231080873, REGON 140546325
Adres do korespondencji: Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy

Wprowadzenie:
Zapytanie ofertowe realizowane jest w ramach projektu:
„INNOWACYJNE PAKIETY TURYSTYCZNE W ŁĘKUKU MAŁYM”
Nazwa Programu Operacyjnego: Rybactwo i Morze
Nazwa i numer Osi priorytetowej: 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej
Nazwa Celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

Usługi wynikające z wykonywania umowy będącej przedmiotem zapytania ofertowego dofinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Wystrój w stylu rybackim i adaptacja akustyczna sal
Na zamówienie składają się następujące składowe:
– zakup i montaż na suficie mat wygłuszających o powierzchni 110m2
– zakup i montaż sufitu podwieszanego liniowego imitacja drewna o powierzchni 110m2
– zakup i montaż abażurów cylindrycznych 44/24 – 7 szt.
– zakup i montaż żarówek dekoracyjnych LED EGLO 11556 E27 lub podobnych – 22 szt.
– zakup i naklejenie fototapet z motywami jezior – 28m2 i 8m2 (łącznie 36m2)
– zakup i naklejenie tapety z metalicznym połyskiem imitującej blachę – 4 szt.
– plansze „Ryby mazurskie” – 9 szt.

Cena oferty winna obejmować łączną wartość całego zamówienia wraz z rozbiciem na poszczególne składowe.
Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części ze względu na fakt, że wystrój sal powinien być spójny, zaś poszczególne elementy powinny do siebie pasować.

Oferta powinna ponadto zawierać:
Warunki gwarancji
Warunki płatności
Termin realizacji
Termin realizacji nie może być późniejszy niż 26 marca 2021r.

Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty powinny być przesłane za pośrednictwem:
poczty elektronicznej na adres: krzysztof.przylucki@lekuk.pl
pocztą lub osobiście na adres: Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy
Oferty należy składać do 30 grudnia 2020r.

Oferta powinna zawierać datę wystawienia oferty oraz okres ważności oferty (min. 14 dni).
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dalszych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Kryterium oceny ofert
Oferta powinna:
być zgodna z przedmiotem zamówienia,
zawierać dane Oferenta oraz cenę ofertową,
zawierać wymagane załączniki.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:
Cena = 100%.
Zamawiający zastrzega, że do chwili powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty ma prawo odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje
Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
W przypadku gdy w odpowiedzi na niniejsze zapytanie wpłyną mniej niż dwie oferty, postępowanie zostanie unieważnione.
Odrzuceniu podlegają następujące oferty:
– Jeśli treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
– Jeśli oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym;
– Jeśli oferta została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym;
– Jeśli oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego osobiście, wysłać listownie lub drogą elektroniczną.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, w terminie do 28 grudnia 2020r. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Krzysztof Przyłucki, adres email: krzysztof.przylucki@lekuk.pl