fbpx

Borecka Łękuk Trail

REGULAMIN

Edycja 2021

Miejsce: Łękuk Mały, Puszcza Borecka
Czas: 12 czerwca 2021, godzina 10:00

REGULAMIN
I. ORGANIZATORZY
Fundacja Dystans, Mazuchówka 44, 11-510 Wydminy, KRS 0000499134
Warmińsko Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe www.lzs.olsztyn.pl
Wioska Biegaczy www.wioskabiegaczy.pl

II. PARTNERZY
Gmina Wydminy www.wydminy.pl
Gmina Kruklanki www.kruklanki.pl
Folwark Łękuk www.folwarklekuk.pl
Nadleśnictwo Borki www.borki.bialystok.lasy.gov.pl

III. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchowej.
3. Promocja Puszczy Boreckiej i Zagrody Żubrów w Wolisku,
4. Promocja Gminy Wydminy,
5. Promocja Gminy Kruklanki,
6. Promocja Nadleśnictwa Borki i Lasów Państwowych,

IV. TERMIN, MIEJSCE, TRASY
1. Bieg Borecka Łękuk Trail odbędzie się 12-go czerwca 2021 na terenach Gminy Wydminy, Gminy Kruklanki oraz Nadleśnictwa Borki.
2. START/META oraz biuro zawodów zlokalizowane będą w Folwarku Łękuk, Łękuk Mały 8, https://folwarklekuk.pl/
3. Dystans 16km. Trasa w zdecydowanej większości leśno-szutrowa. Dwa odcinki asfaltowe o łącznej długości ok. 1,5km. Przewyższenie +/- 196m
4. Przebieg trasy: Folwark Łękuk, Zagroda Żubrów Wolisko, Lipowo, Róg Orłowski, Folwark Łękuk
5. Szczegółowa mapa trasy dostępna jest na stronie www.folwarklekuk.pl
6. Limit na pokonanie całej trasy wynosi 120 minut.
7. Na trasie znajdować się będą dwa punkty odżywcze;
9km – Zagroda Żubrów Wolisko, 14,5km – wieś Róg Orłowski

V. PROGRAM
Sobota 12.06.2021
8:00-9:30 Praca Biura Zawodów, Folwark Łękuk, Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy
10:00 – START Borecka Łękuk Trail 16km, Folwark Łękuk
12:00 – dekoracja, zakończenie imprezy

VI. PAKIET STARTOWY
W ramach opłaty startowej uczestnicy biegu otrzymają:
– numer startowy
– chip do elektronicznego pomiaru czasu
– czapka z logo imprezy
– pamiątkowy medal na mecie
– zabezpieczenie medyczne imprezy
– SMS z wynikiem, miejscem zajętym w kategorii open i w kategorii wiekowej
– możliwość wygrania dodatkowych nagród

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE
1. Limit uczestników wynosi 200 osób.
2. W przypadku wyczerpania limitu miejsc organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów.
3. Rejestracja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach internetowych: www.folwarklekuk.pl oraz www.elektronicznezapisy.pl
4. Weryfikacja listy startowej z roku 2020 i opłat nastąpi 31-go maja o godzinie 12:00. Osoby, które do tego czasu nie dokonają płatności zostaną usunięte z listy uczestników.
Ponowne otwarcie listy startowej nastąpi w dniu 1.06.2021 o godzinie 8:00. Lista startowa zostanie zamknięta w dniu 10.06.2021 lub po wyczerpaniu limitu 200 miejsc.
Rejestracja w dniu zawodów nie będzie możliwa.
5. Skuteczne zgłoszenie do zawodów odbywa się przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz terminowe dokonanie opłaty startowej.
6. Opłata startowa wynosi 50 zł, płatna przelewem na konto:
Fundacja Dystans
Mazuchówka 44
11-510 Wydminy
Numer rachunku: 47 1600 1462 1834 6693 9000 0001 BGŻ BNP Paribas
W tytule przelewu należy wpisać:
imię nazwisko, opłata startowa Borecka Łękuk Trail.
7. Odbiór Pakietu Startowego przez inną osobę następuje na podstawie upoważnienia własnoręcznie podpisanego przez Uczestnika oraz (do wglądu) – kserokopii/skanu dokumentu tożsamości Uczestnika Imprezy.
8. Zgłoszeń osób z ograniczona zdolnością do czynności prawnych (w szczególności młodzieży pomiędzy 13 a 17 rokiem życia) lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych dokonuje opiekun prawny/rodzice.

VIII. KLASYFIKACJA

W ramach biegu Borecka Łękuk Trail prowadzone będą następujące klasyfikacje:
1. Kategoria open kobiet i mężczyzn, miejsca I-III
2. Kategorie wiekowe, miejsca I-III :
• K-20, M-20 (rocznik 1991 i młodsi )
• K-30, M-30 (rocznik 1990-1981)
• K-40, M-40 (rocznik 1980-1971)
• K-50, M-50 (rocznik 1970 –1961)
• K-60, M-60 (rocznik 1960 – 1951)
• M- 70 ( rocznik 1950 – starsi)
3. Kategoria Mieszkańców Gminy Wydminy miejsca I-III kobiet i mężczyzn
4. Kategoria Mieszkańców Gminy Kruklanki miejsca I-III kobiet i mężczyzn
5. Kategoria Pracowników Lasów Państwowych miejsca I-III
6. Kategoria Służb Mundurowych miejsca I-III kobiet i mężczyzn
7. Kategoria Małżeństw miejsca I-III

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Chip należy przymocować do sznurówki buta startowego. Brak chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu niż podane w instrukcji powoduje brak odczytu przez system pomiarowy oraz dyskwalifikację zawodnika.
Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.
IX. NAGRODY
1. Zdobywcy miejsc I – III w kategorii open kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe o wartości od 100 do 300 zł
2. Zdobywcy miejsc I – III w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki
3. Zdobywcy miejsc I – III w kategoriach Mieszkańców Gminy Wydminy, Mieszkańców Gminy Kruklanki, Pracowników Lasów Państwowych i Służb Mundurowych otrzymają statuetki
4. Zdobywcy miejsc I-III w kategorii Małżeństw otrzymają:
I miejsce – nocleg w Folwarku Łękuk dla dwóch osób, ze śniadaniem, kolacją i lampką wina
II miejsce – romantyczna kolacja dla dwojga w Folwarku Łękuk
III miejsce – pakiet 2 x masaż + 2 x jacuzzi w Folwarku Łękuk
Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród.

X. UCZESTNICTWO

1. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność lub w przypadku osób niepełnoletnich na odpowiedzialność opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia Uczestnika, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia.
2. Odbiór pakietów startowych osób niepełnoletnich odbywa się wyłącznie w obecności rodzica/prawnego opiekuna. Wydanie pakietu startowego nastąpi po podpisaniu odpowiedniego oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego.
3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
4. W czasie imprezy Borecka Łękuk Trail zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed – jak i w trakcie Imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy

dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu.
6. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
7. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się wskazówkom wydawanym przez Organizatora, sędziów, służby porządkowe, służby medyczne, Policję, Straż Pożarną i inne służby zabezpieczające trasę biegu oraz cała Imprezę.
8. Podczas biegów uczestnicy zobowiązani są do posiadania widocznego numeru startowego umieszczonego z przodu na koszulce lub pasku.
9. Zawodnicy poruszający się poza oznaczoną trasą będą bezwzględnie dyskwalifikowani.
10. Organizator nie dopuszcza do startu zawodników, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat byli zawieszeni lub zdyskwalifikowani za stosowanie dopingu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.

12. Dane uczestnika biegu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
( w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawi swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE) w celach :
• organizacji, w tym rejestracji, pomiaru czasu i prawidłowego przebiegu Biegu oraz dekoracji
( na okres od rozpoczęcia rejestracji uczestników do Biegu do zakończenia Imprezy);
• promocji Imprezy, w tym publikowania wyników i zdjęć z Biegu ( na okres 30 lat );
• informacyjnych i archiwalnych, w tym w celu prezentacji wyników biegu szeroko rozumianej opinii publicznej;
• ustalenia, ochrony, zabezpieczenia lub dochodzenia przez Organizatora i innych Uczestników roszczeń, ochrony osób i mienia przed ewentualnymi roszczeniami związanymi ( na okres przedawnienia ewentualnych roszczeń )
13. Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Organizatora:
• dostępu do danych osobowych dotyczących danego Uczestnika,
• ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania,
• przenoszenia danych,
14. Administratorem danych Uczestników jest Organizator.
15. Zdjęcia, filmy oraz nagrania audio – wykonane podczas imprezy, zawierające wizerunek lub głos Uczestnika, mogą być wykorzystane i rozpowszechniane w materiałach reklamowych Biegu i Organizatora ( komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itd.; na nośnikach trwałych, w Internecie, Radiu i telewizji, wydawnictwach papierowych, w innych mediach).
16. Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku związanego z promocją Imprezy i w celach informacyjnych dotyczących Imprezy.
17. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
18. Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest akceptacją niniejszego Regulaminu Biegu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.
2. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci ) , a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
3. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
4. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
5. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiekolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmierci), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika Biegu.
6. Umieszczenie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury Biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (strefa mety, hala sportowa) bez zgody Organizatora.
7. W sprawach spornych lub nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator.
8. Organizator w każdej chwili zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

Organizator