Zapytanie ofertowe

z dnia 4 stycznia 2019 r.

 1. Zamawiający:

Folwark Łękuk Przyłuccy Spółka Jawna

Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy

NIP 1231080873, REGON  140546325

Adres do korespondencji: Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy

 1. Wprowadzenie:

Zapytanie ofertowe realizowane jest w ramach projektu:

 „ROZWÓJ INNOWACYJNYCH FORM AKTYWNEJ TURYSTYKI I REKREACJI W ŁĘKUKU MAŁYM”

Nazwa Programu Operacyjnego: Rybactwo i Morze

Nazwa i numer Osi priorytetowej: 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa Celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

 

Usługi wynikające z wykonywania umowy będącej przedmiotem zapytania ofertowego  dofinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

 

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie następującego sprzętu:

Skuter śnieżny (1 szt.) roboczy o następujących parametrach:

– moc silnika: min. 50 KM

– poj. silnika: min. 400 cm3

– szerokość gąsienicy: min. 500 mm

– dwuosobowy, z oparciem dla pasażera

– podgrzewane manetki

– rozrusznik elektryczny

– reduktor

– możliwość podpięcia przystawki do przygotowywania tras narciarstwa biegowego

Sprzęt powinien być nowy, nieużywany (rok produkcji 2019 lub 2018). Producent oferowanego sprzętu musi zapewniać sieć serwisową w Polsce.

Skuter będzie używany (w połączeniu z odpowiednią przystawką) do przygotowywania torów do narciarstwa biegowego, a także do jazd turystycznych.

Cena oferty winna obejmować łączną wartość całego zamówienia, wraz z kosztami dostawy do siedziby Zamawiającego.

Do oferty należy dołączyć:

 1. Opis techniczny oferowanego pojazdu.
 2. Warunki gwarancji.

Planowany termin dostawy: 14 dni od złożenia zamówienia.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty powinny być przesłane za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres:przylucki@lekuk.pl
 • pocztą lub osobiście na adres: Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy

Oferty należy składać do 18 stycznia 2019r.

Oferta powinna zawierać datę wystawienia oferty oraz okres ważności oferty (min. 14 dni).

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dalszych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Kryterium oceny ofert
 1. Oferta powinna:
 • być zgodna z przedmiotem zamówienia,
 • zawierać dane Oferenta oraz cenę ofertową,
 • zawierać wymagane załączniki.
 1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:
 • Cena = 100%.
 1. Zamawiający zastrzega, że do chwili powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty ma prawo odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
 1. Dodatkowe informacje

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

W przypadku gdy w odpowiedzi na niniejsze zapytanie wpłyną mniej niż dwie oferty, postępowanie zostanie unieważnione.

 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego osobiście, wysłać listownie lub drogą elektroniczną.
 2. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, w terminie do 11 stycznia 2019r. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Krzysztof Przyłucki, adres email: krzysztof_przylucki@lekuk.pl

 

podobne oferty