Regulamin | Folwark Łękuk

Regulamin pobytu

Dyrekcja Folwarku Łękuk, zwanego w dalszej części regulaminu Folwarkiem, będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokojnego i przyjemnego pobytu naszych Gości. Regulamin jest integralną częścią umowy, na skutek której dochodzi do wynajęcia pokoju w Folwarku. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji Folwarku i obowiązuje wszystkie osoby przebywające na jego terenie. Decydując się na korzystanie z usług Folwarku, Gość potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki.


§ 1


1. Pokój w Folwarku wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz.15.00 w dniu przyjazdu a kończy się o godz. 11.00 dnia następnego. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość Folwarku powinien zgłosić w recepcji do godz. 1000 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Folwark uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych pokoi. Niezgłoszenie chęci przedłużenia doby i pozostawienie rzeczy w pokoju po godz. 11.00 traktowane będzie jako domniemane przedłużenie pobytu o kolejną dobę hotelową. W przypadku braku wolnych miejsc rzeczy Gościa zostają komisyjnie zdeponowane.


§ 2


1. Gość Folwarku zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji w trakcie wmeldowywania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość.Odmowa okazania dokumentu uniemożliwi zawarcie umowy wynajęcia pokoju w Folwarku.

2. Gość Folwarku nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę za pobyt.

3. Osoby niezameldowane w Folwarku odwiedzające Gości mogą przebywać w pokoju od godz. 8.00 do godz. 22.00 po uprzednim powiadomieniu w recepcji. Za osoby odwiedzające przebywające w pokoju poza godzinami określonymi w regulaminie, Folwark obciąży Gościa według aktualnie obowiązującej stawki.


§ 3

1. Folwark może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, naruszając nietykalność osobistą lub dobra osobiste Gości, pracowników Folwarku lub innych osób przebywających na terenie Folwarku.


§ 4


1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na koszt Gościa na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Folwark przechowuje te przedmioty przez okres trzech miesięcy.


§ 5


1. Folwark za dodatkową opłatą, zgodną z aktualnym cennikiem, akceptuje obecność zwierząt na terenie Folwarku. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do trzymania go w sposób niestanowiący zagrożenia dla innych Gości oraz personelu. Właściciel zwierzęcia ma również obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Folwarku.

2. Gość powinien powiadomić Folwark z wyprzedzeniem o zamiarze przyjazdu ze zwierzęciem. W razie braku takiego powiadomienia Folwark zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwierzęcia – w sytuacji braku odpowiednich pokoi.


§ 6


1. Istnieje możliwość zdeponowania wartościowych przedmiotów w sejfie hotelowym.

2. Odpowiedzialność Folwarku z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo  przedmiotów mających wartość naukową albo artystyczną jest ograniczona, jeśli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu. Folwark może odmówić przyjęcia na przechowane powyższych przedmiotów, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo, jeśli w stosunku do wielkości lub standardu Folwarku mają zbyt dużą wartość, a także zajmują zbyt dużo miejsca. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu

3. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa w punkcie 2, odpowiedzialność Folwarku jest ograniczona do sumy określonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady ( Dz. U. z 1998r. nr 117, poz. 758 z
późniejszymi zmianami).


§ 7


1. Gość Folwarku ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób zgodnie z aktualnym obowiązującym cennikiem Folwarku. Rzeczy nieuwzględnione w cenniku podlegają wycenie indywidualnej.


§ 8


1. Folwark świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze folwarku niezwłoczną reakcję

.
§ 9


1. Folwark ma obowiązek zapewnić:
a. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszelkich sprawdotyczących Folwarku
b. sprzątanie pokoju i wykonywanie naprawy usterek podczas nieobecności gościa, a w jego obecności – gdy wyrazi takie życzenie.
c. warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz zachowanie tajemnicy informacji o gościu.
d. sprawność urządzeń technicznych.
e. wymianę bielizny pościelowej i ręczników na życzenie Gościa.


§ 10


1. Na życzenie Gościa Folwark świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
a. udzielenia informacji związanych z pobytem
b. budzenia o oznaczonej godzinie
c. przechowania pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie w czasie pobytu Gościa w Folwarku


§ 11

1. Za bezpieczeństwo dzieci oraz szkody przez nie wyrządzone odpowiedzialni są ich opiekunowie.


§ 12


1. W Folwarku obowiązuje cisza nocna od godz. 22:
00 do godz. 7:00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Folwarku nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Folwark może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.


§ 13


1. Na terenie hotelu znajduje się niestrzeżone miejsce przeznaczone do kąpieli. Jego użytkownicy zobowiązani są do niespożywania alkoholu, niepalenia papierosów, nieużywania słów powszechnie uznanych za obelżywe oraz
pozostawienia po sobie porządku.

2. Zabrania się skoków do wody z pomostu.

3. Na plaży obowiązuje zakaz wyprowadzania psów oraz innych zwierząt.

4. Sprzęt wodny wypożyczany jest wyłącznie osobom pełnoletnim, niebędącym pod wpływem alkoholu.


§ 14


1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek telefonicznych i zasilaczy komputerowych.

2. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.


§ 15


Parking na terenie Folwarku jest bezpłatny i niestrzeżony.


§ 16


Zgodnie z Ustawą z dn. 8 kwietnia 2010r o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz 529) na terenie Folwarku- z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych- obowiązuje zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu grozi karą w wysokości
500,00zł na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju.