1. Kto jest administratorem danych osobowych gości hotelowych?

Administratorem danych osobowych gości hotelowych jest Folwark Łękuk Przyłuccy Spółka Jawna z siedzibą w Łękuku Małym 8, 11-510 Wydminy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000256455.

 1. Jak można skontaktować się z inspektorem ochrony informacji?

Adres korespondencyjny : Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy, adres e-mail: recepcja @lekuk.pl, telefon: 600-931-848

 1. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych gości hotelowych?

Celem, dla których Hotel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:

 1. a) Udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych
 2. b) Zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości hotelowych
 3. c) Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez gościa, lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Hotelu.

W przypadku, gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring wideo w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

 1. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

 1. Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. a) Firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu, w tym obsługi poczty elektronicznej,
 2. b) Firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
 3. c) Firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu,
 4. d) Organom i służbom państwowym takim jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.

 

 1. Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe:

 1. a) Pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. b) Pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
 3. c) Pozyskane w związku z monitoringiem wideo będą przetwarzane przez 7 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

 

 1. Jakie są prawa gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres daneosobowe@lekuk.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

 1. Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Czy Hotel będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG?

Nie, Hotel nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

 1. Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwia Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

 1. Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Nie. Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

podobne oferty